Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_languages, 1

موارد کاهش جبران خسارت

مواردیکه باعث کاهش جبران خسارت می گردد

به استناد ماده 27 شرایط عمومی ظهر بیمه نامه در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آنرا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گدار یا قائم مقام وی کاهش دهد.

. هر گاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد .

 .هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید. متن ماده 23:

   ماده 23- وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار موظف است :

- حداکثر پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید.

حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیاء نجات داده شده ، محل جدید آنها و مبلغی تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد.

برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه ، کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.

- بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

ضمن همه‌گونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر بهای آنها را بلافاصله قبل از تاریخ حادثه ، در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

همچنین به استناد ماده 10 قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود

Last Updated on Saturday, 18 October 2014 09:22

Go to top